Какъв щеше да е светът без електричеството и електрическите уреди? Всички използваме многобройни електрически уреди всеки ден. Дейностите запознават учениците с важността на енергийно ефективното поведение и с възможностите за  опазване на околната среда, пестенето на време и пари чрез малки промени в поведението ни.  

Разследване по енергийни етикети (PDF)  
 
Учениците се запознават с енергийното етикетиране на електрическите уреди - “A”  е по-добро от “G”. Посещават магазин и се опитват да определят кой е „най-добрия” и „най-лошия” уред във всяка група и какви са цените им
.          

Уреди „в готовност” в къщи (PDF)  
 
От медиите и от изследователски проекти научаваме че „в готовност” уредите консумират големи количества енергия и милиони евро всяка година. Вярно ли е това? Учениците измерват консумацията в режим „готовност” на няколко, типични за домакинствата уреди. Сравняват получените данни с общата енергийна консумация на уреда
.   

Състезанието на тенджерките (PDF)
Затоплянето на вода за чай, картофи ...е ежедневие. Учениците се състезават да затоплят тенджерка с вода. Малка промяна на поведението, като използването на капак, може да спести енергия, както и време и пари – с други думи бъдете настървени да спечелите състезанието на тенджерките

Електрически изчисления (PDF)
В къщи учениците правят списък с електрически уреди, тяхната мощност и времето, за което се използват. В училище изчисляват енергийната консумация и обсъждат какво влияние оказват работните часове и самата мощност, върху енергийното потребление на домакинството


Един ден без електричество (PDF)
Какви уреди,  консумиращи енергия, използваме всеки ден ? Какъв би бил един ден без електричество? Чрез дискусия учениците се връщат към времената на нашите предци, когато електричеството не е било открито. Опитват да живеят един ден без електричество и обсъждат какво са преживели
.Мониторинг на енергийната консумация на училищната сградa (PDF)
Училищата са големи енергийни потребители със стриктни бюджети. Те могат сами да си помогнат финансово, като контролират енергийното си потребление. Учениците наблюдават всяка седмица енергийната консумация в училището – изразходвани газ, нафта, топлинна енергия или електрическа енергия.
Чрез мониторинга учениците се запознават с енергийната консумация на училищната сграда и с начините, чрез които те самите биха могли да я намалят

В образователния пакет „Активно обучение” ще намерите комплект дейности, с предложения за забавни и ангажиращи децата занимания, разпределени в шест теми. Дейностите са изпробвани и тествани от учители и ученици от 15 различни страни. След описанията с отделни стъпки има полезни материали и препоръки.

Материалите за учителя за отбелязани с   в горния ляв ъгъл.

Нагледните материали за учениците са отбелязани .

 

Към всяка дейност има препоръки за „вписването”  й в учебната програма. 


 
Енергиен мониторинг Осветлени  
Отопление и охлаждане Електрически уреди 
Топла и студена вода Транспорт 

Запознава учениците със запазването на енергията и енергийната ефективност, включително и с техните финансови аспекти. Увеличава знанията им за топлинния комфорт в класните стаи и от какво се влияе. Фокусът в тези дейности ще е върху топлоизолацията, отоплението и охлаждането, прозорците и слънцето, като източник на възобновяема енергия 

Енергийна къща (PDF)
Отоплението и охлаждането на сградата е крайното потребление, което използва най-много енергия в домакинството. Учениците проектират енергийна къща и избират изолация. Построяват къщата и тестват възможностите й да запази неразтопена торба лед, при различно разположение на къщата.  

Енергийни изследователи (PDF)
Запознава децата с топлинен комфорт в класните стаи и от какво се влияе той. Учениците определят топлите и студени места в класната стая, наблюдават нивото на вентилация с „уред за измерване на течението”, правят експеримент с топли и студени консервни кутии. 

Вентилацията в училище (PDF)
Децата научават за енергийната ефективност на прозорците. Проверяват прозорците за процепи и се научават как да предотвратят лошата вентилация с прости мерки, как да проветряват стаята си с минимум загуба на топлина.  

Направи си сам слънчева фурна (PDF)
 
Слънцето е най-големият източник на възобновяема енергия. В тази дейност учениците конструират различни видове слънчеви фурни. Те измерват и сравняват резултатите от фурните си, като разтапят в тях шоколад. Един вкусен начин да се


Всички пътуваме все по-често, а пътуванията ни стават все по-дълги. Как и защо се придвижваме става все по-важно. Начините, по които се предвижваме са се изменили много през последните десетилетия.  Всяка година пътуваме много повече с автомобил, вместо да ходим пеш или да караме велосипед. Темата транспорт със сигурност се отразява на училищата и учениците – не само във връзка с влиянието им върху околната среда, но и със здравето на учениците, спортната им форма и не на последно място – с безопасността на пътя.   

Моята следа от CO
2 по пътя от къщи до училище (PDF)

Изборът ни на транспорт от къщи до училище влияе върху околната среда. Учениците записват разстоянието, което изминават от къщи до училище и времето, за което го изминават. Изчисляват се дневните емисии CO2 и се обсъждат предимствата и недостатъците на различните видове транспорт.    
 

Превозните средства през годините (PDF)
В тази дейност учениците получават знания за различните видове превозни средства и въздействието им върху околната среда. Те прилагат собствения си опит в пътуванията и „интервюират” родителите, бабите и дядовците си, за да разберат как са се променяли транспортните навици през годините и как те са се отразявали на енергийните перспективи на различните видовете транспорт в миналото и днес.      

Автомобилен инспектор
(PDF)
На улицата учениците наблюдават 100 превозни средства. Отбелязват вида на транспортното средство и броя на хората, пътуващи в него. Учениците обсъждат предимствата и недостатъците на различните превозни средства и възможностите за намаляване на енергийната консумация и замърсяването. Какви са ползите и трудностите при споделянето на пътувания и автомобили?   
 

Направи си сам превозно средство  (PDF)
Всички видове транспортни средства се нуждаят от енергия, за да се движат. Учениците конструират превозни средства от отпадни материали и откриват начини те да се движат. Изпробват ги и обсъждат скоростта им, изминатите разстояния и енергията, използвана за движението им, кои от използваните енергийни източници са възобновяеми.  

 

Тези дейности показват на учениците, че водата е изчерпаем природен ресурс, значителна част от който ние разхищаваме всеки ден. Учениците ще се запознаят и с потенциала на използването на възобновяема енергия, чрез дейностите за конструиране на бойлер, захранван с трева и на слънчев бойлер. 

Да изхвърляш пари в канализацията (PDF)  

Питейната вода е ограничен природен ресурс, които ние разхищаваме все повече и повече. Нека децата да наблюдават и отбелязват консумацията на вода в домовете си. Така те ще се научат да бъдат по-отговорни и да ограничат хабенето на вода с най-обикновени мерки.


Малки капки – голяма загуба на вода (PDF)

Учениците могат да оказват сериозно въздействие върху използването на вода в къщи и в училище. Като отбелязват развалени кранчета и течащи тоалетни, както и кранчета, които не са затворени докрай, децата могат да измерят точното количество вода, което е било изгубено, докато кранчетата текат.


Направи си сам бойлер, захранван с трева (PDF)

Учениците могат сами да превърнат кофа със свежа трева в бойлер, захранван с трева за загряване на вода. Ако децата измерват промяната на температурата в бойлера, те могат да сравнят получените резултати с промяната на температурата в слънчевия бойлер (вж. по-надолу). Така учениците могат по-лесно да разберат концепцията за възобновяеми енергии и биомаса, както и важността им в битката срещу промяната на климата и изчерпването на изкопаемите горива.
 

Направи си сам слънчев бойлер
(PDF)
С помощта на голяма кутия, черна хартия и домакинско фолио учениците могат да си направят слънчев бойлер и да се опитват да стоплят вода в него. Резултатите от действието на бойлера при оптимално разположение и метеорологични условия могат да бъдат сравнени с резултатите от бойлера, захранван с трева (вж. по-горе). Разбира се слънчевия бойлер ще даде най-добри резултати в горещ

 Осветлението най-добре демонстрира използването на електрическа енергия в нашето ежедневие. То може да бъде лесно контролирано от всеки един от нас. Навикът да се гаси лампата, когато излизаме от стаята, не е труден за придобиване, т.е. лесно е да се намали употребата на електрическа енергия без много усилия и неудобства. Можем лесно да покажем на учениците нуждата от светлина и възможностите за нейното съхраняване с дейностите, предложени тук.  . 

Пазител на светлината (PDF)
Осветлението е една от най-ясно видимото използване на електрическа енергия в живота на учениците. Те могат да отбелязват периода, през което лампите светят всеки ден, и да сравняват промяната на тези часове в зависимост от промяната на сезоните и времето. След това могат да намалят използването на осветление, доколкото е възможно, и да сметнат колко енергия са спестили по този начин.    

Изключи ме (PDF)

Учениците също могат да допринесат за спестяването на енергия и да бъдат енергийно ефективни в своите дейности. Учениците могат да направят цветни стикери, които да се залепят до ключовете за осветление с цел да напомнят на всеки да изключва лампата, когато няма нужда от нея
.    

Картографиране на електрическите ключове (PDF)
Учениците картографират разположението на ключовете на лампите и на самите лампи. Познаването на връзката между определен ключ и определена лампа е първата стъпка в посока енергийна ефективност и изключване на ненужното осветление.  

Светлината
на спестяването (PDF)

Чрез изучаване на електрическите лампи, проучване в интернет и посещение в магазин, учениците се запознават с разнообразието от лампи и тяхната енергийна консумация. Проверяват електрическите лампи в къщи или в класната стая и изчисляват колко може да бъде спестено чрез монтиране на енергоспестяващи лампи
. 

Пътят на слънцето
(PDF)
Учениците наблюдават и отбелязват пътя на слънцето по небето и как той се променя според частта от деня и според сезоните. Отнасят резултатите си към използването на слънчева енергия, както и възобновяемата енергия, като цяло
.