SLEDOVÁNÍ SPOTŘEBY ENERGIE VE ŠKOLE (PDF)
Školní budovy mají obecně vysokou spotřebu energie a kontrolou jejich energetické spotřeby můžeme ušetřit značné množství finančních prostředků. Žáci provádějí monitorování školní spotřeby energií – zemního plynu, elektřiny, centrálního vytápění. Pomocí této aktivity si žáci povšimnou školní spotřeby a uvědomí si, čím by mohli přispět k jejímu snížení.  

V nástrojích Active Learning můžete najít řadu pracovních listů s návrhy na velmi zábavné a poutavé aktivity ze šesti tématických oblastí. Aktivity ověřili učitelé a jejich žáci v 15-ti různých zemích. Po popisu postupu následuje přehled užitečných materiálů a odkazů. Materiály určené pro učitele jsou označeny v levém horním rohu, Zatímco materiál, který se bude rozdávat dětem, je označen symbolem .
Pro každou aktivitu jsou uvedeny odkazy na učební osnovy.
Šest stěžejních témat

 Monitorování energie Osvětlení
Vytápění a klimatizace Elektrické spotřebiče
Ohřev vody Transport 

eznamte žáky s energetickým hodpodařením, energetickou účinností a s cenovými důsledky. Prodiskutujte s žáky tepelné poměry ve třídě a čím jsou ovlivněny. Zaměřte tuto konverzaci na vysvětlení pojmů izolace, vytápění a klimatizace, okna jako úvod pro téma využití obnovitelného zdroje energie – slunce.

ENERGETICKÝ DŮM (PDF)
Vytápění a klimatizace je konečné použití, které spotřebuje nejvíce energie v domácnosti. Žáci se pokusí navrhnout “energetický dům” a rozhodnou se, jakým způsobem bude izolován. Po postavení tohoto domu do něj vždy pro různé varianty izolace umístí kostku ledu a budou pozorovat, jak rychle v jednotlivých případech taje.

ZVLÁŠTNÍ AGENTI PRO ENERGETIKU
(PDF)
Prozkoumejte s žáky tepelné poměry ve třídě a zjistěte, čím jsou ovlivněny. Vyšetřete chladná a teplá místa ve třídě, povšimněte si průvanu a proveďtě experiment s horkými a chladnými plechovkami.


VĚTRÁNÍ VE ŠKOLE (PDF)
Žáci se dozvědí, jakou roli hrajou okna v energetické účinnosti. Žáci kontrolují, jak okna propouští chlad a jak tomu předejít za pomoci jednoduchých opatření. Také se naučí, jakým způsobem efektivně větrat místnost s minimální tepelnou ztrátou.


SOLÁRNÍ TROUBA (PDF)
Slunce je naším největším obnovitelným zdrojem energie. Při této aktivitě postaví žáci různé druhy solárních pecí. Mohou změřit a srovnat jejich výkony pozorováním, jak rychle taje čokoláda v jejich troubách. Je to velmi “chutný” způsob, jak se naučit něco vice o energii z obnovitelných zdrojů.

Transport

Cestování je významnou součástí našich životů a zároveň se stale zvětšují vzdálensoti, které při našich cestách překonáváme. Způsoby dopravy se v posledních generacích velmi změnily. Více cestujeme autem a méně pěsky a na kolech. Doprava velmi ovlivňuje školy i žáky – nejen v rámci environmentálního dopadu, ale také je ovlivněno zdraví, fitness a bezpečnost dětí.  

EKOLOGICKÁ STOPA ANEB JAKÉ MNOŽSTVÍ CO2 SE SPOTŘEBUJE PŘI NAŠÍ CESTĚ DO ŠKOLY (PDF)

Životní prostředí můžeme ovlivnit také volbou dopravního prostředku, který použijeme při cestě z domova do školy. Žáci zjistí, jakou vzdálenost musí překonat při cestě do školy, a jak dlouho jim cesta trvá. Spočítají výsledné emise CO2 a budou diskutovat o výhodách a nevýhodách různých dopravních prostředků.
    

INSPEKTOR VOZIDLO
(PDF)
Děti budou venku sledovat 100 projíždějících vozidel a zaznamenají typ vozidla a počet přepravovaných osob. Poté budou diskutovat o výhodách a nevýhodách různých typů vozidel a o možném snížení spotřeby energie a redukci znečištění. Jaké jsou výhody a nevýhody, pokud cestuje v autě vice osob?
    

POSTAVTE SI SVOJE VLASTNÍ VOZIDLO (PDF)
Každý druh dopravy potřebuje k pohybu energii. Žáci si vyrobí svá vozidla z odpadu a vymyslí, jak je mohou rozpohybovat. Poté si budou povídat o tom, jaké druhy energie jsou nám k dispozici pro pohon našich vozidel a které zdroje energie jsou obnovitelné.  

ZPŮSOBY CESTOVÁNÍ V MINULOSTI A DNES (PDF)
Pomocí této aktivity budou žáci seznámeni s různými druhy dopravy a jejich dopadu na naše životní prostředí. Využijí své vlastní cestovní zkušenosti a udělají rozhovor o dopravních prostředcích s rodiči a prarodiči. Tak mohou zjistit, jak se v jednotlivých generacích cestovalo. Děti budou nuceni zamyslet se nad perspektivou minulých a současných způsobů dopravy.  

 

Při této aktivitě by si děti měly uvedomit, že je voda limitovaný obnovitelný zdroj energie, a že každý den dochází k velkému plýtvání vodou. Vyzkouší si také potenciál obnovitelných zdrojů energie při sestrojejí a použití travních a slunečních bojlerů.  

HÁZENÍ PENĚZ DO KANÁLU (PDF)

Pitná voda je omezený přírodní zdroj a přitom značným množstvím plýtváme každý den. Nechte děti zaznamenat denní spotřebu vody. Žáci by si tak měli osvojit zodpovědné chování a skrze jednoduchá opatření zamezit zbytečnému plýtvání vodou.
  

MALÉ KAPKY – VELKÉ PLÝTVÁNÍ VODOU
(PDF)
Žáci mohou značně ovlivnit využívání vody ve škole i doma. Žáci si všímají kapajících kohoutků a toalet, dále pak také špatně zavřených kohoutků, které tečou a určí, kolik vody se zbytečně vyplýtvá.
 

VÝROBA TRAVNÍHO BOJLERU (PDF)
Žáci vloží vědro s vodou a čerstvou trávu do travního bojleru, který může vytápět vodu. Žáci budou dledovat, jak se mění teplota vody. Výsledky mohou porovnat s ohřevem ve slunečním bojleru (viz. další aktivita). Žáci porozumí využití obnovitelných zdrojů energie a biomasy, uvědomí si jejich význam v boji proti změně klimatu a vyčerpání fosilních paliv.
 

VÝROBA SLUNEČNÍHO BOJLERU
(PDF)
Děti vyrobí sluneční bojler z velké krabice, černé tkaniny a staniolu a pokusí se v něm ohřát vodu. Otestují nejvhodnější umístění, vliv počasí a výsledky poté porovnají s ohřevem vody v travním bojleru (viz.předchozí aktivita). Doporučujeme testovat sluneční bojler za horkého slunného dne.
These activities makes the children understand that water is a finite limited natural resource, which we tend to waste a significant amount of every day. The children will also see the potential of renewable energy when using their self-made grass- and sun boilers.

Osvětlení je nejvíce viditelné použití elektrické energie v našich každodenních životech. Máme nad ním také snadnou kontrolu. Žáci by si měli osvojit návyk zhasínání světel při odchodu z místnosti. Vedení k tomuto chování stačí slovním poučením. Díky navrhovaným aktivitám v pracovních listech se žáci seznámí s aktuální potřebou osvětlení a s možnostmi zamezit zbytečnému svícení.

STRÁŽCE SVĚTLA
(PDF)
Osvětlení je v každodenním životě nejvíce viditelnou spotřebou elektřiny. Žáci zaměří svou pozornost na sledování potřeby světla za různého počasí. Zkusí redukovat zbytečné svícení a vypočítat úspory energie.


VYPNI MĚ
(PDF)
Dokonce i žáci mohou přispět k úsporám energie díky energeticky účinnému chování. Žáci vytvoří barevné nálepky, které umístí vedle vypínačů osvětlení, aby upozornili každého člověka, že má zhasnout světlo, když už v místnosti nikdo není.


MAPOVÁNÍ VYPÍNAČŮ
(PDF)
Žáci mapují umístění vypínačů a světla, která se jimi zapínají/vypínají. Znalost toho, která zařízení spínají konkrétní lampu, jsou prvním krokem pro praxi energeticky účinného chování a vypínání zbytečně svítících světel.
 

POSVIŤMĚ SI NA ÚSPORY
(PDF)
Aktivity jsou zaměřené na seznámení s druhy osvětlení a jejich energetickou spotřebou. Žáci budou zkoumat žárovky, navštíví obchod, budou hledat informace na internetu. V rámci těchto aktivit mohou vypočítat množství energie, které by se mohlo v jejich domovech (ve škole) ušetřit díky instalaci energeticky úsporného osvětlení.
  

DRÁHA SLUNCE (PDF)
Žáci sledují a zakreslují dráhu slunce po obloze a zjišťují, jak se mění poloha slunce v závislosti na denní době (případně na ročním období). Jejich výsledky pak budou vztaženy k možnostem využití obnovitelného zdroje energie – slunečního záření.  Jak by svět vypadal bez elektřiny a bez elektrických spotřebičů? My všichni využíváme řadu elektrických spotřebičů každý den. Aktivity seznamují žáky s významem energeticky efektivního chování. Dozvědí se také, jak mohou jednoduchými změnami pomoci chránit životní prostředí a šetřit čas i peníze.  

PÁTRÁNÍ PO ENERGETICKÝCH ŠTÍTCÍCH (PDF)
Žákům bude představeno označení spotřebičů na energetických štítcích – “A” je lepší než “G”. Při návštěvě obchodu zkusí žáci zjistit, které z přístrojů mají nejhorší hodnocení a které jsou nelepší v rámci každé skupiny spotřebičů i to, a jak se to odráží na jejich ceně.
   

OPRAVDU VYPNUTO? ANEB STAND-BY U NÁS DOMA (PDF)

Často se setkáváme s informacemi, že “stand-by” stav přístroje spotřebuje velké množství energie a to stojí spoustu peněz. Je to pravda? Žáci změří spotřebu typických spotřebičů elektřiny v režimu stand-by a srovnají tuto spotřebu s celkovou spotřebou energie přístrojů.
   

ZÁVOD HRNCŮ
 (PDF)
Uvaření vody na čaj, brambor, těstovin – to jsou každodenní aktivity. Žáci uspořádají závody v ohřevu vody v hrncích. Jednoduché použití pokličky může velmi snížit spotřebu energie a ušetřit tak čas i peníze – jinými slovy rozhodne o vítězi závodu.  


ÚČTY ZA ELEKTŘINU (PDF)
Doma si všichni žáci sepíšou seznam elektrických spotřebičů, jejich výkon (watty) a dobu, po kterou jsou tyto spotřebiče používány. Ve škole se pak pokusí spočístat spotřebu energie a budou diskutovat o dopadu délky provozní doby spotřebičů a o výkonu těchto přístrojů v domácí spotřebě elektrické energie. 

JEDEN DEN BEZ ELEKTŘINY (PDF)
K jakým činnostem potřebujeme denně elektrickou energii? A jaký by byl den bez elektřiny? Žáci budou diskutovat o tom, co dělali naši předci v dobách, kdy nebyla elektřina. Zkusí si prožít jeden celý den bez použití elektrické energie a poté si budou vyprávět, co všechno prožili.