MÄTNING AV SKOLANS ENERGIFÖRBRUKNING (PDF)
Skolor förbrukar ofta mycket energi i kombination med en stram budget. Därför kan skolor dra ekonomiska fördelar av att mäta och övervaka sin energiförbrukning. Eleverna ska på regelbunden basis mäta skolans förbrukning av energi av t.ex. el, gas, fjärrvärme eller olja.

Genom att mäta förbrukningen kommer eleverna att bli medvetna om skolans förbrukning och hur de själva kan bidra till att minska den.

I verktygslådan hittar du ett antal aktivitetsblad med förslag på roliga och engagerande övningsuppgifter fördelat på sex tematiska områden. Övningarna har testats och utvärderats av lärare och barn I 15 länder. Beskrivningen steg för steg följs av länkar till matnyttigt material och referenser.

Den version som är avsedd för lärarna är markerad med följande symbol högt upp i det vänstra hörnet på aktivitetsbladet:
Den version som är avsedd att delas ut till eleverna har följande symbol:


Relevanta referenser till den nationella skolplanen finns också för varje aktivitet.


De tematiska områdena är
 Energimätning Belysning
Uppvärmning  Elektriska apparater 
Varm- och kallvatten Färdmedel
Uppvärmning

Dessa övningar syftar till att ge eleverna kunskap om energieffektivisering och energibesparing inklusive kostnadsbesparingar. Övningarna ökar elevernas medvetenhet kring inomhusklimatet i klassrummet och vad som påverkar det. Övningarnas fokus har lagts på frågor kring isolering, uppvärmning och nedkylning, fönster samt en introduktion till solen som förnybar energikälla.


Energihuset (PDF)
Uppvärmning och eventuell kylning av en byggnad är det som förbrukar mest energi i en byggnad. Eleverna får i uppgift att konstruera ett “energihus” och bestämma hur det ska isoleras. De bygger huset och testar det genom att se hur bra det är på att bevara en påse med is kall.

Energidetektiverna
(PDF)
Ökar elevernas medvetenhet om inomhusklimatet i klassrummet och vad som påverkar det. Eleverna får undersöka kalla och varma platser i klassrummet, mäta draget i salen med en “drag-mätare” samt utföra ett experiment med varma och kalla aluminiumburkar.

Skolans ventilation (PDF)
Den här aktiviteten utbildar barnen i energieffektivitet för fönster. Eleverna kollar draget kring fönstren och lär sig hur man undviker drag med enkla metoder samt hur man kan ventilera klassrummet på rätt sätt och samtidigt undvika värmeförluster.


Solugn (PDF)
Solen är vår största förnybara energikälla. I den här övningen får eleverna prova att bygga olika typer av solugnar. De får sedan mäta och jämföra ugnarnas effektivitet genom att smälta choklad i dem. Ett “smakfullt” sätt att lära sig mer om förnybar energi! Give the pupils knowledge about energy conservation and energy efficiency, including cost implications. Increase their awareness of the “thermal climate” in their classroom and what influences it. The focus in these activities will be insulation, heating and cooling, windows and an introduction to the sun as a renewable source to energy.

Färdmedel

Eftersom alla människor idag reser oftare och resorna blir allt längre, är frågan om hur vi förflyttar oss av stor vikt. Vilka färdmedel vi använder har förändrats drastiskt under de senaste generationerna. Vi åker mer bil och går och cyklar mer sällan för varje år. Transportfrågan påverkar I högsta grad skolan och eleverna – inte bara ur miljösynpunkt utan även då det gäller elevernas hälsa, kondition och inte minst trafiksäkerhet.

Skolresans koldioxidavtryck (PDF)
Valet vi gör av färdmedel från hemmet till skolan påverkar vår miljö. Eleverna får mäta avståndet mellan hemmet och skolan och den tid det tar att ta sig däremellan. Sedan får de räkna ut det dagliga utsläppet av koldioxid som denna resa producerar och diskutera fördelar och nackdelar med olika färdsätt.

Resvanor förr och nu (PDF)
I denna övning får eleverna undersöka olika typer av färdmedel och deras inverkan på miljön. De får fundera kring sina egna erfarenheter av att resa och intervjua föräldrar och mor/farföräldrar för att lära sig hur resvanorna har ändrats över tid och för olika generationer.

Trafikinspektörerna (PDF)

Ute i trafiken får eleverna observera 100 fordon och skriva ner vilken typ av fordon man såg och hur många personer som satt i fordonet. Sedan får eleverna diskutera fördelar och nackdelar med olika fordonstyper och möjligheterna att minska energiförbrukning och föroreningar. Vilken är nyttan respektive svårigheten med att samåka?

Tillverka ditt eget fordon (PDF)
Alla typer av färdmedel behöver energi för att röra sig framåt. Eleverna får bygga ett valfritt fordon av spillmaterial och hitta sätt att få fordonet att röra sig framåt. Sedan får de testa fordonen och diskutera hastighet och avstånd och vilka bränslekällor som idag används för att få våra fordon att röra sig och vilka bränslekällor som är förnybara.

 
Varm- och kallvatten

Dessa övningar får barnen att förstå att vatten är en ändlig och begränsad naturresurs som vi dock tenderar att slösa med varje dag. Barnen får också lära sig om möjligheterna med förnybar energi genom att använda sina egenkonstruerade gräs- och solkokare.

Bortspolade pengar (PDF)
Dricksvatten är en begränsad naturresurs som vi slösar massor av varje dag. Denna övning låter eleverna mäta och dokumentera vattenförbrukningen i hemmet. Förhoppningsvis lär sig eleverna att vara mer ansvarsfulla och begränsa vattenslöseriet genom enkla åtgärder.

Små droppar - stort slöseri (PDF)
Eleverna kan ha en betydande påverkan på vattenkonsumtionen i skolan och hemma. Här får eleverna rapportera droppande kranar och rinnande toaletter och mäta hur mycket vatten som förloras när kranar droppar.

Gör en gräskokare (PDF)
Eleverna förvandlar en hink och lite nyklippt gräs till en gräskokare som kan värma vatten alldeles på egen hand. Eleverna mäter hur vattentemperaturen ökar och resultatet kan jämföras med resultatet för solkokaren (se nästa aktivitet). Eleverna får förståelse för förnybar energi och biomassa samt vikten av förnyelsebart i arbetet med att minska användningen av fossila bränslen och i kampen mot klimatförändringar.

Gör en solkokare (PDF)
Med hjälp av en stor kartong, svart silkespapper och aluminiumfolie tillverkar eleverna en solkokare för att försöka värma vatten. Eleverna får testa vilka väderförhållanden som är de bästa och resultatet kan jämföras med gräskokaren. Det är självklart bäst att testa solkokaren under en varm och solig dag.
Lighting

elysning är ett av de synligaste användningsområdena för elektricitet i vardagen. Det är också något som är lätt att kontrollera. Det krävs egentligen inte mycket för att lära sig vanan att släcka ljuset efter sig när man lämnar ett rum. Det är med andra ord lätt att minska energislöseriet utan att förlora något i bekvämlighet. Genom följande aktiviteter blir eleverna medvetna om sitt verkliga behov av belysning och möjligheterna att undvika slöseri med energi.

Ljusets väktare (PDF)

Belysning är ett väldigt synligt användningsområde för elektricitet och något som vi använder varje dag. Eleverna får i denna övning mäta hur länge ljuset i klassrummet är tänt och hur behovet av ljus ändrar sig med vädret. Sedan får de försöka minska den onödiga användningen av ljus (lampor tända i ett tomt rum) och räkna ut energibesparingen.

Stäng av mig (PDF)
Eleverna kan bidra till energibesparingar och utveckla ett energieffektivt beteende. Eleverna får här tillverka färgglada klistermärken som placeras bredvid strömbrytare för att påminna alla om att släcka lyset efter sig när man lämnar ett rum tomt.

Strömbrytarkarta (PDF)
Eleverna kartlägger var alla strömbrytare finns samt vilka lampor som de hör till. Att känna till vilken strömbrytare som hör till vilken lampa är det första steget till ett energieffektivt beteende och att kunna släcka onödig belysning.

Belys besparingarna (PDF)
Genom att undersöka glödlampor, söka och hämta kunskap på Internet och besöka affärer lär sig eleverna vilka olika typer av glödlampor som finns och hur mycket energi de förbrukar. Efter det får de i uppgift att undersöka sina egna hem eller klassrummet och räkna ut hur mycket energi som kan sparas genom att använda lågenergilampor.

Solens väg (PDF)
Eleverna får iaktta och dokumentera solens gång på himlen och hur solljuset varierar beroende på tid på dagen eller årstid. Sedan kopplas observationerna ihop med kunskap om solenergi och förnybar energi I allmänhet.

Elektriska apparaterVad vore världen utan elektricitet och elektriska apparater? Vi använder oss alla av ett antal elektriska apparater varje dag. Följande aktiviteter syftar till att lära barnen vikten av energieffektivt beteende och hur vi med enkla medel kan hjälpa till att skydda vår miljö och samtidigt spara tid och pengar.

Undersök energimärkningen (PDF)
Eleverna lär sig om energimärkning av elektriska apparater. Att “A” är bättre än “G”. Sedan får de besöka en lokal vitvaruaffär och försöka identifiera vilka produkter som är bäst respektive sämst i varje produktgrupp och vad de kostar.         

Apparater i viloläge (PDF)
Vi får hela tiden höra från media och olika undersökningar att “standbyläget” på apparater förbrukar stora mängder energi och miljoner kronor varje år. Är det sant? Eleverna får mäta förbrukningen hos några vanliga hushållsapparater som står i standbyläge, och sedan jämföra det med apparatens totala energiförbrukning.

Kastrullernas kamp (PDF)
Att värma vatten till te, potatis, pasta… är något vi gör nästan varje dag. Eleverna får tävla om vem som kan värma upp en kastrull med vatten snabbast. En enkel åtgärd som att använda ett lock kan spara energi, men också tid och pengar.

Elektricitet räknas (PDF)
Eleverna får i uppgift att hemma göra en lista på elektriska apparater, hur mycket watt de drar och hur lång tid de används. I skolan får de sedan räkna ut energiförbrukningen och diskutera vilken påverkan tidsåtgången och wattstyrkan har på hushållets totala energiförbrukning.

En dag utan elektricitet (PDF)
Vad är det vi gör varje dag som förbrukar elektricitet? Hur skulle en dag utan elektricitet se ut? Genom diskussioner får eleverna reflektera over hur våra förfäder levde innan det att elektriciteten upptäcktes. Sedan får de prova att leva en dag utan elektricitet och berätta hur de upplevde det.